glOrtho - помножити поточну матрицю на орфографічну матрицю.

C специфікація

void glOrtho (GLdouble left, 
       GLdouble right, 
       GLdouble bottom, 
       GLdouble top, 
       GLdouble nearVal, 
       GLdouble farVal) ;

Параметри

left, right - вказують координати для лівої і правої вертикальної площини відсікання. buttom, top - вказує координати для нижньої і верхньої площини відсікання. nearVal, farVal - вказує відстані для найближчого і найдальшого значення глибини площин відсікання. Дані значення являються негативними якщо площини повинні бути позаду точки огляду.

Опис

glOrtho описує перетворення, яке генерує паралельну проекцію. Поточна матриця (перегляньте glMatrixMode) множиться на цю матрицю і результат замінює поточну матрицю, аналогічно виклику glMultMatrix з наступною матрицею в якості аргументу:
2 right - left 0 0 t x 0 2 top - bottom 0 t y 0 0 -2 farVal - nearVal t z 0 0 0 1

де

tx = - right + left * right - left
ty = - top + bottom * top - bottom
tz = - farVal + nearVal * farVal - nearVal
Зазвичай матричний режим являється GL_PROJECTION і лівий нижній кут - nearVal і правий верхній - nearVal визначають точки ближньої площини відсікання, яка накладається на нижній лівий і верхній правий кут вікна, відповідно, припускаючи що точка огляду розташована у точці (0, 0, 0). Значення farVal визначає розміщення віддаленої площини відсікання. Значення nearVal і farVal можуть бути позитивними або негативними. Використовуйте glPushMatrix i glPopMatrix для збереження і відновлення поточної матриці з стеку.

Помилки

GL_INVALID_VALUE - генерується якщо left=right, або bottom=top або near=far. GL_INVALID_OPETRATION генерується якщо glOrtho виконується після виклику команду glBegin і перед відповідним викликом glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з оргументом GL_MATRIX_MODE glGet з аргументом GL_COLOR_MATRIX glGet з аргументом  GL_MODELVIEW_MATRIX glGet з аргументом GL_PROJECTION_MATRIX glGet з аргументом GL_TEXTURE_MATRIX

Також перегляньте

glFrustum, glMatrixMode, glMultMatrix, glPushMatrix, glViewport, Вступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glOrtho.xml