Шаблонна функція std::set_intersection призначена для виявлення елементів, які спільні для двох послідовностей елементів, і реалізовує операцію перерізу множин. Оголошення функції виглядає наступним чином:
template <class InputIterator1, 
     class InputIterator2, 
     class OutputIterator>
OutputIterator set_intersection (InputIterator1 begin1,
                 InputIterator1 end1,
                 InputIterator2 begin2, 
                 InputIterator2 end2,
                 OutputIterator result);

/* функція для іншого порядку елементів у контейнерах */
template <class InputIterator1, 
     class InputIterator2,
     class OutputIterator, 
     class Compare>
OutputIterator set_intersection (InputIterator1 begin1, 
                 InputIterator1 end1,
                 InputIterator2 begin2, 
                 InputIterator2 end2,
                 OutputIterator result, 
                 Compare comp) ;
Параметри-ітератори begin1 і end1 призначенні для обмеження послідовності елементів першої множини. Параметри-ітератори begin2 i end2 призначені для обмеження послідовності елементів доругої множини. Параметр ітератор result призначений для вказування першої позиції у контейнері, значення якого будуть замінюватись новими значеннями елементів, що отримуються під час виконання операції перерізу двох множин. Параметр comp являється бінарним придекатом, який використовується для порівняння двох елементів множин, і відповідно впливає на їхній порядок у всіх трьох послідовностях. Метод повертає ітератор, який вказує на елемент, що стоїть за останнім згенерованим елементом виконання операції, і вказує на ту ж послідовність що і result. Елементи, що генеруються в результаті діяльності функції, копіюються тільки з першої множини. Перший варіант функції використовує оператор <. Елементи вважаються еквівалентними, якщо виконується умова (a<b || a>b) == false, або (comp(a,b) || comp(b,a)) == false. Щоб використовувати дану функцію слід підключити у код файл algorithm
#include <algorithm> /* set_intersection і інші */

Приклади

Приклад #1

Розглянемо простий приклад використання даного методу. У якості вмістилища множин будемо використовувати контейнер vector. Для сортування послідовностей використаємо алгоритм sort. Для виведення елементів у термінал, будемо використовувати алгоритм for_each.
#include <algorithm> /* sort for_each set_intersection і інші */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <vector> /* клас vector */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* шаблонна функція, яка виводить на екран 
** переданий параметр разом з наступною 
** крапкою з комою і пробілом (для алгоритму for_each) */
template <typename T> void print_elem_pred (T& e)
{ cout << e << "; " ; }

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідні контейнери-вектори */
 vector<int> v1, v2, resultv ;
 
 /* заповнюємо джерельні вектори певними даними */
 for (int iter=0; iter<10; ++iter)
 {
  v1.push_back (iter) ;
  
  if ((iter%2)==0) { v2.push_back (iter*2) ; }
  else       { v2.push_back (iter) ; }
 }
 
 /* сортуємо, для певності, заповнені 
 ** джерельні вектори */
 sort (v1.begin(), v1.end()) ;
 sort (v2.begin(), v2.end()) ;
 
 /* виводимо вміст джерельних векторів 
 ** на екран для наглядності */
 cout << "v1: " ;
 for_each (v1.begin(), v1.end(), print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl << "v2: ";
 for_each (v2.begin(), v2.end(), print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl ;
 
 /* створюємо достатньо місця для збереження нових елементів */
 resultv.resize (v1.size() + v2.size(), 0) ;
 
 /* виконуємо перетин двох множин
 ** разом з збереженням ітератора, який вказує на кінець
 ** новоствореної множини */
 vector<int>::iterator new_end = set_intersection (v1.begin(), v1.end(), 
                          v2.begin(), v2.end(), 
                          resultv.begin()) ;
 
 /* виводимо цільову множину елементів на екран */
 cout << "v1 ∩ v2 : " ;
 for_each (resultv.begin(), new_end, print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний:

cpp_stl_std_set_intersection_sample1-cxxПриклад #2

Розглянемо приклад використання варіанту функції set_intersection з предикатом, для нового порядку елементів у множині.
#include <algorithm> /* sort for_each set_intersection і інші */
#include <functional> /* less more і інші */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <vector> /* об'єкт vector */
using namespace std ; /* друкуємо усе без std */

/* шаблонна функція, яка виводить на екран 
** переданий параметр разом з наступною 
** крапкою з комою і пробілом (для алгоритму for_each) */
template <typename T> void print_elem_pred (T& e)
{ cout << e << "; " ; }

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо піддослідні контейнери-вектори */
 vector<int> v1, v2, resultv ;
 
 /* заповнюємо джерельні вектори певними даними */
 for (int iter=0; iter<10; ++iter)
 {
  v1.push_back (iter) ;
  
  if ((iter%2)==0) { v2.push_back (iter*2) ; }
  else       { v2.push_back (iter) ; }
 }
 
 /* створюємо об'єкт порівняння оператором > */
 greater<int> greater_op ;
 
 /* сортуємо, для певності, заповнені 
 ** джерельні вектори pf за допомогою методу
 ** sort з предикатом оператора >, 
 ** який міститься в функціональному об'єкті 
 ** класу greater<int> */
 sort (v1.begin(), v1.end(), greater_op) ;
 sort (v2.begin(), v2.end(), greater_op) ;
 
 /* виводимо вміст джерельних векторів 
 ** на екран для наглядності */
 cout << "v1: " ;
 for_each (v1.begin(), v1.end(), print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl << "v2: ";
 for_each (v2.begin(), v2.end(), print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl ;
 
 /* створюємо достатньо місця для збереження нових елементів */
 resultv.resize (v1.size() + v2.size(), 0) ;
 
 /* виконуємо перетин двох множин 
 ** разом з збереженням ітератора, який вказує на кінець
 ** новоствореної множини */
 vector<int>::iterator new_end = set_intersection (v1.begin(), v1.end(), 
                          v2.begin(), v2.end(), 
                          resultv.begin(),
                          greater_op) ; /* оператор > */
 
 /* виводимо цільову множину елементів на екран */
 cout << "v1 ∩ v2: " ;
 for_each (resultv.begin(), new_end, print_elem_pred<int>) ;
 cout << endl ;
 
 return 0 ;
}
Вивід програми наступний: cpp_stl_std_set_intersection_sample2-cxxЯкщо множини не були б сортованими одним оператором, ми б отримали некоректний результат.
Категорії: