Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо створення і використання табличного віджета в МС Віндовс.

Функції

І найперше, що потрібно розглянути — це основні функції і структури, які необхідно знати при використанні таблиці у вікні. Для створення примірника табличного елементу необхідно скористатися функцією CreateWindow. Її виклик може виглядати наступним чином.
/* створюємо примірник табличного елементу */
  listview = CreateWindow (WC_LISTVIEW, 
               L"listview",
               WS_TABSTOP | WS_VISIBLE | WS_CHILD | 
               LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS, /* прапорці властивостей */
               0, /* відступ від лівого краю вікна */
               0, /* відступ від верхнього краю вікна */
               100, /* відступ від правого краю */
               100, /* відступ від нижнього краю */
               window, /* батьківське вікно */
               0, /* меню */
               hThisInstance,
               NULL) ;
Наступним кроком стане створення колонок для елементу за допомогою функції ListView_InsertColumn, яка вставляє колонку в табличний елемент, і структури LVCOLUMN, яка описує дану колонку. Оголошення функції ListView_InsertColumn виглядає наступним чином. int ListView_InsertColumn(HWND hwnd, int iCol, const LPLVCOLUMN pcol) ; hwnd — це примірник, створеного раніше функцією CreateWindow, табличного елементу. iCol — це порядковий номер колонки. pcol — це вказівник на заповнену структуру LPLVCOLUMN. Оголошення структури LPLVCOLUMN виглядає наступним чином:
typedef struct _LVCOLUMN {
 UINT  mask;
 int  fmt;
 int  cx;
 LPTSTR pszText;
 int  cchTextMax;
 int  iSubItem;
#if (_WIN32_IE >= 0x0300)
 int  iImage;
 int  iOrder;
#endif 
#if (_WIN32_WINNT >= 0x0600)
 int  cxMin;
 int  cxDefault;
 int  cxIdeal;
#endif 
} LVCOLUMN, *LPLVCOLUMN;
Нам знадобляться наступні її елементи: cx — ширина колонки в пікселях; iSubItem — індекс дочірнього елементу (встановлюємо в 0); mask — ця змінна містить інформацію про те, яка інформація є правильно заповненою і доступною в структурі; fmt — вирівнювання заголовку колонки і її елементів (LVCFMT_LEFT, LVCFMT_RIGHT, LVCFMT_CENTER і інші); pszText — заголовок колонки. Для того, щоб додавати елементи (значення) в таблицю, необхідно скористатися функціями-макросами ListView_InsertItem і ListView_SetItem, а вказувати дані необхідно в структурі LVITEM. Оголошення функцій виглядає наступним чином.
int ListView_InsertItem (HWND hwnd, const LPLVITEM pitem) ;
BOOL ListView_SetItem (HWND hwnd, const LPLVITEM pitem) ;
hwnd — це вказівник на табличний елемент; pitem — це вказівник на заповнену структуру LVITEM. Для заповнення таблиці даними, необхідно спочатку використати функцію ListView_InsertItem, яка створить новий рядок і встановить першу комірку для нього, всі інші комірки даного рядка необхідно вставляти функцією ListView_SetItem. Без використання функції ListView_InsertItem ваша програма буде завершуватись з помилкою. Оголошення структури LVITEM виглядає наступним чином:
typedef struct {
 UINT  mask;
 int  iItem;
 int  iSubItem;
 UINT  state;
 UINT  stateMask;
 LPTSTR pszText;
 int  cchTextMax;
 int  iImage;
 LPARAM lParam;
#if (_WIN32_IE >= 0x0300)
 int  iIndent;
#endif 
#if (_WIN32_WINNT >= 0x0501)
 int  iGroupId;
 UINT  cColumns;
 PUINT puColumns;
#endif 
#if (_WIN32_WINNT >= 0x0600)
 int  *piColFmt;
 int  iGroup;
#endif 
} LVITEM, *LPLVITEM ;
Основні її елементи, які ми будемо використовувати: mask — це є бітна маска, котра вказує, які дані є доступними (заповненими) для використання (LVIF_TEXT); stateMask — встановлюємо в 0; state — також являється бітовою маскою, її встановимо в 0. pszText — текст комірки. ISubItem — номер колонки в таблиці. іItem — номер рядка в таблиці.

Програма

Розглянемо приклад програми, яка використовує табличний віджет.
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <Commdlg.h>
#include <Wingdi.h>
#include <commctrl.h>
#include <string>
using namespace std ;

/* об'єкти вікна і табличного елементу */
HWND window ;
HWND listview ;
 
/* головна функція програми (аналог main) */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil) ;
 
/* функція обробки повідомлень */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, 
                 UINT, 
                 WPARAM, 
                 LPARAM) ;

/* функція заповнення даними таблиці */                 
void fill_table_with_data () ;
 
/* ім'я класу вікна */
wchar_t window_class_name [] = L"WindowInWindowsClass" ;
 
/* реалізація головної функції програми */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil)
{
  /* ініціація бібліотеки */
  InitCommonControls () ;
  
  /* Змінна, в якій зберігаються повідомлення до програми */
  MSG messages ;
  /* структура даних для класу вікна */
  WNDCLASSEX wincl ;
 
  /* заповнюємо структуру класу вікна */
  wincl.hInstance = hThisInstance ;
  wincl.lpszClassName = window_class_name ;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure ;
  wincl.style = CS_DBLCLKS ;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX) ;
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;
  wincl.lpszMenuName = NULL ;
  wincl.cbClsExtra = 0 ;
  wincl.cbWndExtra = 0 ;
  /* Створюємо об'єкт, який буде заповняти кольором полотно вікна */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) CreateSolidBrush (RGB (232, 246, 255)) ;
  
  /* реєструємо клас і перевіряємо повернене */
  /* значення на предмет помилки */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
  {    
    MessageBox (GetDesktopWindow (), 
          L"Не можу зареєструвати клас вікна", 
          L"Невиправна помилка!", 
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
    
    return 0 ; 
  }
 
  /* створюємо примірник вікна */
  window = CreateWindowEx (0,             /* Додаткові можливості */
               window_class_name,     /* ім'я класу вікна */
               L"Вікно таблиці",     /* заголовок */
               WS_OVERLAPPEDWINDOW,    /* звичайне вікно */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі x */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі у */
               1000,           /* ширина програми в пікселях */
               600,            /* висота програми в пікселях */
               GetDesktopWindow (),    /* вікно буде дочірнім до робочого столу */
               NULL,           /* немає меню */
               hThisInstance,       /* примірник обробника програми */
               NULL) ;          /* дані створення вікна (сигнал WM_CREATE) */
 
  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (window==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника вікна.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }
  
  /* змінна, яка буде зберігати розміри вікна */
  RECT rcClient ;

  /* дізнаємося розміри вікна */
  GetClientRect (window, &rcClient) ;
  
  /* створюємо примірник табличного елементу */
  listview = CreateWindow (WC_LISTVIEW, 
               L"listview",
               WS_TABSTOP | WS_VISIBLE | WS_CHILD | 
               LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS, /* прапорці властивостей */
               2, /* відступ від лівого краю вікна */
               2, /* відступ від верхнього краю вікна */
               rcClient.right - rcClient.left - 2, /* відступ від правого краю */
               rcClient.bottom - rcClient.top - 2, /* відступ від нижнього краю */
               window, /* батьківське вікно */
               0, /* меню */
               hThisInstance,
               NULL) ;
               
  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (listview==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника табличного елементу.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }
 
  /* змінні для створення колонок табличного елементу*/
  wstring col_name ;    
  LVCOLUMN lvc ; /* об'єкт ініціалізації колонки */
  
  /* частково заповнюємо структуру */
  lvc.cx = 50 ; /* ширина колонки в пікселях */
  lvc.iSubItem = 0 ; /* дочірні елементи */
  /* Дана бітова маска вказує, що формат, ширина, текст і дочірні елементи 
  ** дозволені для даної структури */
  lvc.mask = LVCF_FMT | LVCF_WIDTH | LVCF_TEXT | LVCF_SUBITEM ;
  lvc.fmt = LVCFMT_LEFT ;
  
  col_name = L"Номер" ;
  
  /* встановлюємо назву першої колонки */
  lvc.pszText = (LPWSTR) col_name.c_str() ;
  
  /* вставляємо першу колонку в табличний елемент */
  if (ListView_InsertColumn (listview, /* табличний елемент */
                0, /* порядковий номер колонки */
                &lvc) /* структура ініціалізації колонки */
                  ==(-1))
  {
    MessageBox(window,
          L"Не можу створити колонку для об'єкта представлення табличних даних",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_ICONERROR | MB_OK) ;
      
    return 0 ;
  }
  
  col_name = L"Дані" ;
  
  /* встановлюємо назву другої колонки */
  lvc.pszText = (LPWSTR) col_name.c_str() ;
  
  /* вставляємо другу колонку в табличний елемент */
  if (ListView_InsertColumn (listview, /* табличний елемент */
                1, /* порядковий номер колонки */
                &lvc) /* структура ініціалізації колонки */
                  ==(-1))
  {
    MessageBox(window,
          L"Не можу створити колонку для об'єкта представлення табличних даних",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_ICONERROR | MB_OK) ;
      
    return 0 ;
  }
 
  /* Показуємо вікно на весь екран */
  ShowWindow (window, SW_SHOW) ;
  
  /* заповняємо таблицю даними */
  fill_table_with_data () ;
  
  /* Приймаємо повідомлення, поки не зустрінемо 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Перетворюємо віртуальні клавіші до символьних */
    TranslateMessage (&messages) ;
    
    /* Посилаємо повідомлення до WindowProcedure */
    DispatchMessage (&messages) ;
  }
 
  /* Повертаємо значення, яке нам дала функція PostQuitMessage() */
  return messages.wParam ;
}
 
/* Дана функція викликається системною функцією DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND phwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  /* обробляємо повідомлення */
  switch (message)
  {
    case WM_DESTROY:
    
      /* посилаємо повідомлення WM_QUIT */
      PostQuitMessage (0) ;
 
      break;
      
    case WM_SIZE:
    
      /* дана подія вказує на зміни розміру вікна */
      
      /* визначаємо розміри вікна */  
      RECT rcClient ;
      GetClientRect (window, &rcClient) ;
      
      /* у відповідності до нових розмірів переміщаємо 
      ** табличний елемент і змінюємо його розміри відносно вікна */
      MoveWindow (listview,
            2, /* двохпіксельні відступи від країв рамки вікна */
            2,
            rcClient.right - rcClient.left - 2,
            rcClient.bottom - rcClient.top - 2,
            true) ;
 
    case WM_COMMAND:
      
      /* обробляємо події вікна (натискання кнопок і т.д.) */
      
    default:
      
      /* запускаємо обробник за умовчанням (якщо
      ** не враховано повідомлення) */
      return DefWindowProc (phwnd, message, wParam, lParam) ;
  }
 
  return 0 ;
}

void fill_table_with_data ()
{
  /* структура, яка містить інформацію про рядок/комірку */
  LVITEM    lvI ;
  
  /* заповняємо структуру */
  lvI.mask   = LVIF_TEXT ;
  lvI.stateMask= 0 ;
  lvI.state  = 0 ;
  
  /* заповняємо структуру для першого рядка першої комірки */
  lvI.pszText = L"1" ;
  lvI.iSubItem = 0 ;
  lvI.iItem  = 0 ;
  
  /* створюємо перший рядок і першу комірку */
  ListView_InsertItem(listview, &lvI) ;
  
  /* заповняємо структуру для другої комірки першого рядка */
  lvI.pszText = L"Data1" ;
  lvI.iSubItem = 1 ;
  ListView_SetItem(listview, &lvI) ;
  
  /* заповняємо структуру для другого рядка першої комірки */
  lvI.pszText = L"2" ;
  lvI.iSubItem = 0 ;
  lvI.iItem  = 1 ;
  
  /* створюємо другий рядок і першу комірку */
  ListView_InsertItem(listview, &lvI) ;
  
  /* заповняємо структуру для другої комірки другого рядка */
  lvI.pszText = L"Data2" ;
  lvI.iSubItem = 1 ;
  ListView_SetItem(listview, &lvI) ;
}
Для “збирання” даної програми використаємо наступний файл Makefile (для порту компілятора GCC і Makefile):
main: main.cxx
	g++ -c main.cxx -o main.obj -D UNICODE -D _UNICODE
	g++ -mwindows main.obj -o main.exe -luuid -lComctl32 -lodbc32 -lComdlg32 -lgdi32

clean:
	rm *.exe
	rm *.obj
	rm *.res
Після компілювання програми командою: compile_command Ми можемо отримати результат: main
Категорії: