Привіт усім. В даній статті ми поговоримо про створення вікон і віконних елементів в ОС Віндовс, не використовуючи будь-яку візуальну оболонку на подобі Visual Studio чи DevC++. Будемо розглядати випадок суцільного використання коду С++.

Створення примірників і структура програми

Для того, щоб створити примірник вікна чи його дочірній елемент використовують дві функції: CreateWindow і CreateWindowEx. Їхнє оголошення виглядає наступним чином:
HWND WINAPI CreateWindow (LPCTSTR lpClassName,
             LPCTSTR lpWindowName,
             DWORD dwStyle,
             int x,
             int y,
             int nWidth,
             int nHeight,
             HWND hWndParent,
             HMENU hMenu,
             HINSTANCE hInstance,
             LPVOID lpParam) ;

HWND WINAPI CreateWindowEx (DWORD dwExStyle,
              LPCTSTR lpClassName,
              LPCTSTR lpWindowName,
              DWORD dwStyle,
              int x,
              int y,
              int nWidth,
              int nHeight,
              HWND hWndParent,
              HMENU hMenu,
              HINSTANCE hInstance,
              LPVOID lpParam) ;
Як бачимо повертають дані функції, у разі успішного виконання, тип HWND, який являється вказівником на певну структуру вікна, або його дочірнього елемента. У разі неуспішного виконання функції, повернене значення буде прирівнюватися до NULL. Параметри.
 • lpClassName — ім'я класу елемента в якості рядка символів (LPCTSTR або LPWSTR). Дані класи, як ми побачимо з прикладу наведеного нижче, можуть бути як визначені і зареєстровані програмістом, так і класами за умовчанням, які визначені системою. Системні класи можуть приймати наступні значення:
  • BUTTON” для кнопки;
  • COMBOBOX” для поля з випадаючим списком;
  • EDIT” - для поля для введення;
  • LISTBOX” для елемента табличного представлення;
  • MDICLIENT” для програми, яка має декілька вікон;
  • RichEdit” - даний клас створює елемент, який відповідає за перегляд тексту з форматуванням символів і параграфів, і також може містити об'єкти COM (Component Object Model);
  • RICHEDIT_CLASS” - те ж саме що попередній, але версії 2.0; “SCROLL_BAR” - для елементу, який являє собою смугу прокручування;
  • STATIC” - для мітки з статичним текстом.
 • lpWindowName — ім'я (або заголовок) вікна в якості рядка символів (LPCTSTR або LPWSTR). Для елементів керування вікна, це значення буде використовуватись в якості статичної мітки на елементі (для кнопки — напис на кнопці).
 • dwStyle — стиль створюваного вікна. Може приймати значення: WS_TABSTOP, WS_VISIBLE, WS_CHILD, BS_DEFPUSHBUTTON і інші.
 • x, y — ліва верхня координата початку площини вікна в якості цілих беззнакових.
 • nWidth, nHeight — розміри вікна в пікселях для ширини і висоти відповідно.
 • hWndParent — вказівник на примірник батьківського вікна.
 • hMenu — вказівник на меню, або дочірнє вікно в залежності від типу вікна.
 • hInstance — вказівник на примірник модуля, з яким буде асоціюватися вікно.
 • lpParam — вказівник на параметр, який буде передаватися обробнику подій вікна через структуру CREATESTRUCT (lpCreateParams), на яку буде вказувати параметр lParam повідомлення WM_CREATE.
 • dwExStyle (для CreateWindowEx) — розширені параметри стилю вікна, яке створюється.
Для того, щоб ваша програма скомпілювалася і показала вікно вам будуть необхідні дві функції: WinMain в якості головної функції вікна (аналог main), і WindowProcedure в якості функції обробки повідомлень, які приходять до вікна (події вікна: натискання кнопок, клавіш). Оголошуватися вони повинні наступним чином:
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil) ;

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, 
                 UINT, 
                 WPARAM, 
                 LPARAM) ;
Параметри для WinMain
 • hInstance — структура-обробник для поточного примірника програми.
 • hPrevInstance — вказівник на попередній примірник програми. Цей параметр завжди має значення NULL. Якщо вам необхідно визначити чи програма була запущена повторно, створіть м'ютекс з унікальним ім'ям.
 • lpCmdLine — рядок командного інтерпретатора окрім ім'я програми.
 • nCmdShow — цей параметр контролює, як саме програма повинна бути показаною (SW_HIDE, SW_MAXIMIZE, SW_MINIMIZE і т.д.).
Параметри для WindowProcedure: перший параметр типу HWND — це вказівник на структуру поточного вікна (на яке прийшла подія); другий UINT — це тип повідомлення (WM_CREATE, WM_DESTROY, WM_SIZE і інші); наступні два параметри залежать від типу повідомлення, яке надійшло до програми.

Програма

Проста програма, яка демонструє вікно без будь-яких елементів може виглядати наступним чином (Ви можете використовувати її як каркас програми):
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <Commdlg.h>
#include <Wingdi.h>
#include <commctrl.h>
using namespace std ;

/* головна функція програми (аналог main) */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil) ;

/* функція обробки повідомлень */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, 
                 UINT, 
                 WPARAM, 
                 LPARAM) ;

/* ім'я класу вікна */
wchar_t window_class_name [] = L"WindowInWindowsClass" ;

/* реалізація головної функції програми */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil)
{
  /* ініціація бібліотеки */
  InitCommonControls () ;
  
  /* об'єкт, в якому будемо містити наше вікно */
  HWND window ;
  /* Змінна, в якій зберігаються повідомлення до програми */
  MSG messages ;
  /* структура даних для класу вікна */
  WNDCLASSEX wincl ;

  /* заповнюємо структуру класу вікна */
  wincl.hInstance = hThisInstance ;
  wincl.lpszClassName = window_class_name ;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure ;
  wincl.style = CS_DBLCLKS ;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX) ;
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;
  wincl.lpszMenuName = NULL ;
  wincl.cbClsExtra = 0 ;
  wincl.cbWndExtra = 0 ;
  /* Створюємо об'єкт, який буде заповняти кольором полотно вікна */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) CreateSolidBrush (RGB (232, 246, 255)) ;
  
  /* реєструємо клас і перевіряємо повернене */
  /* значення на предмет помилки */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
  {    
    MessageBox (GetDesktopWindow (), 
          L"Не можу зареєструвати клас вікна", 
          L"Невиправна помилка!", 
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
    
    return 0 ; 
  }

  /* створюємо примірник вікна */
  window = CreateWindowEx (0,             /* Додаткові можливості */
               window_class_name,     /* ім'я класу вікна */
               L"Просте Вікно у Вікнах", /* заголовок */
               WS_OVERLAPPEDWINDOW,    /* звичайне вікно */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі x */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі у */
               1000,           /* ширина програми в пікселях */
               600,            /* висота програми в пікселях */
               GetDesktopWindow (),    /* вікно буде дочірнім до робочого столу */
               NULL,           /* немає меню */
               hThisInstance,       /* примірник обробника програми */
               NULL) ;          /* дані створення вікна (сигнал WM_CREATE) */

  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (window==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника вікна.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }

  /* Показуємо вікно на весь екран */
  ShowWindow (window, SW_MAXIMIZE) ;
  
  /* Приймаємо повідомлення, поки не зустрінемо 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Перетворюємо віртуальні клавіші до символьних */
    TranslateMessage (&messages) ;
    
    /* Посилаємо повідомлення до WindowProcedure */
    DispatchMessage (&messages) ;
  }

  /* Повертаємо значення, яке нам дала функція PostQuitMessage() */
  return messages.wParam ;
}

/* Дана функція викликається системною функцією DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND phwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  /* обробляємо повідомлення */
  switch (message)
  {
    case WM_DESTROY:
    
      /* посилаємо повідомлення WM_QUIT */
      PostQuitMessage (0) ;

      break;
      
    case WM_SIZE:
    
      /* обробляємо зміну розмірів вікна */

    case WM_COMMAND:
      
      /* обробляємо події вікна (натискання кнопок і т.д.) */
      
    default:
      
      /* запускаємо обробник за умовчанням (якщо
      ** не враховано повідомлення) */
      return DefWindowProc (phwnd, message, wParam, lParam) ;
  }

  return 0;
}
Для компілювання даного коду програми необхідно скористатися командою (у випадку портованого на ОС Віндовс компілятора GCC):
g++ windows_windows_simple.cxx -o file.exe -D UNICODE -D _UNICODE -luser32 -lcomdlg32 -lgdi32 -lcomctl32
Для компілятора, який використовується в Windows SDK (cl.exe), яку ви можете безплатно завантажити з офіційного сайту Майкрософт, команда набуде вигляду:
cl.exe -FAu windows_windows_simple.cxx -D UNICODE -D _UNICODE -l user32.lib comdlg32.lib gdi32.lib comctl32.lib
Для коректного відображення символів української (а також інших не-ASCII символів) слід використовувати два рази параметр компілятора “-D” з значеннями “UNICODE” і “_UNICODE”, що зробить Вашу програму сумісною з різними кодуваннями. З використанням параметра “-D”, перед відкриванням лапок кожного рядка символів слід ставити букву L (наприклад L“привіт, Світ!”). Також слід пам'ятати, що вихідний код програми повинен бути збережений з кодуванням “UTF-8” без символа BOM (індикатор порядку байтів). Після компілювання і запуску даної програми ми можемо отримати наступний результат: simple_windows_window

Створюємо віконні елементи

Тепер спробуємо створити які-небудь елементи і додати їх до вікна - одне вікно без дочірніх елементів виглядає красиво і гордо, але і сумно. Отже давайте за допомогою викликів функцій CreateWindow створимо кнопку і поле для введення, а також оголосимо і реалізуємо обробник події натискання кнопки — виведемо вміст поля введення на екран у повідомленні (функція MessageBox). Програма прийме приблизно наступний вигляд:
#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <Commdlg.h>
#include <Wingdi.h>
#include <commctrl.h>
#include <string>
using namespace std ;

HWND window ; /* об'єкт, в якому будемо містити вікно */
HWND button ; /* об'єкт, в якому будемо містити кнопку */
HWND edit ; /* об'єкт, в якому будемо містити поле для введення */

/* головна функція програми (аналог main) */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil) ;

/* функція обробки повідомлень */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, 
                 UINT, 
                 WPARAM, 
                 LPARAM) ;
            
/* обробник події кнопки */     
void button_handler () ;

/* ім'я класу вікна */
wchar_t window_class_name [] = L"WindowInWindowsClass" ;

/* реалізація головної функції програми */
int WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
       HINSTANCE hPrevInstance,
       LPSTR lpszArgument,
       int nFunsterStil)
{
  /* ініціація бібліотеки */
  InitCommonControls () ;
  
  /* Змінна, в якій зберігаються повідомлення до програми */
  MSG messages ;
  /* структура даних для класу вікна */
  WNDCLASSEX wincl ;

  /* заповнюємо структуру класу вікна */
  wincl.hInstance = hThisInstance ;
  wincl.lpszClassName = window_class_name ;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure ;
  wincl.style = CS_DBLCLKS ;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX) ;
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;
  wincl.lpszMenuName = NULL ;
  wincl.cbClsExtra = 0 ;
  wincl.cbWndExtra = 0 ;
  /* Створюємо об'єкт, який буде заповняти кольором полотно вікна */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) CreateSolidBrush (RGB (232, 246, 255)) ;
  
  /* реєструємо клас і перевіряємо повернене */
  /* значення на предмет помилки */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
  {    
    MessageBox (GetDesktopWindow (), 
          L"Не можу зареєструвати клас вікна", 
          L"Невиправна помилка!", 
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
    
    return 0 ; 
  }

  /* створюємо примірник вікна */
  window = CreateWindowEx (0,             /* Додаткові можливості */
               window_class_name,     /* ім'я класу вікна */
               L"Просте Вікно у Вікнах", /* заголовок */
               WS_OVERLAPPEDWINDOW,    /* звичайне вікно */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі x */
               1,             /* координата лівого верхнього кута по осі у */
               600,            /* ширина програми в пікселях */
               300,            /* висота програми в пікселях */
               GetDesktopWindow (),    /* вікно буде дочірнім до робочого столу */
               NULL,           /* немає меню */
               hThisInstance,       /* примірник обробника програми */
               NULL) ;          /* дані створення вікна (сигнал WM_CREATE) */

  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (window==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника вікна.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }

  /* створюємо примірник вікна */
  button = CreateWindow (L"BUTTON",      /* ім'я класу кнопки */
              L"Натисни на мене", /* заголовок */
              WS_TABSTOP | 
              WS_VISIBLE | 
              WS_CHILD | 
              BS_DEFPUSHBUTTON,  /* властивості кнопки */
              3,          /* координата лівого верхнього кута по осі x */
              3,          /* координата лівого верхнього кута по осі у */
              200,         /* ширина кнопки в пікселях */
              25,         /* висота кнопки в пікселях */
              window,       /* кнопка буде дочірньою до вікна */
              (HMENU)1,      /* WindowProc wParam */
              hThisInstance,    /* примірник обробника програми */
              NULL) ;       /* дані створення кнопки (сигнал WM_CREATE) */

  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (button==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника кнопки.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }

  /* створюємо примірник вікна */
  edit = CreateWindow (L"EDIT",      /* ім'я класу поля */
             L"",        /* немає заголовку */
             WS_CHILD | 
             WS_VISIBLE | 
             BS_TEXT,      /* властивості поля */
             3+3+200,      /* координата лівого верхнього кута по осі x */
             3,         /* координата лівого верхнього кута по осі у */
             300,        /* ширина поля в пікселях */
             25,        /* висота поля в пікселях */
             window,      /* поле буде дочірнім до вікна */
             NULL,       /* немає меню */
             hThisInstance,   /* примірник обробника програми */
             NULL) ;      /* дані створення поля (сигнал WM_CREATE) */

  /* перевіряємо повернене значення на предмет помилки */
  if (edit==NULL)
  {
    MessageBox (GetDesktopWindow (),
          L"Помилка при створенні примірника поля для введення.",
          L"Невиправна помилка!",
          MB_OK | MB_ICONERROR) ;
          
    return 0 ;
  }

  /* Показуємо вікно на весь екран */
  ShowWindow (window, SW_SHOW) ;
  
  /* Приймаємо повідомлення, поки не зустрінемо 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Перетворюємо віртуальні клавіші до символьних */
    TranslateMessage (&messages) ;
    
    /* Посилаємо повідомлення до WindowProcedure */
    DispatchMessage (&messages) ;
  }

  /* Повертаємо значення, яке нам дала функція PostQuitMessage() */
  return messages.wParam ;
}

/* Дана функція викликається системною функцією DispatchMessage() */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND phwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  /* обробляємо повідомлення */
  switch (message)
  {
    case WM_DESTROY:
    
      /* посилаємо повідомлення WM_QUIT */
      PostQuitMessage (0) ;

      break;
      
    case WM_SIZE:
    
      /* обробляємо зміну розмірів вікна */

    case WM_COMMAND:
      
      /* обробляємо події кнопки */
      if (wParam==1)
      {
        button_handler () ;
      }
      
    default:
      
      /* запускаємо обробник за умовчанням (якщо
      ** не враховано повідомлення) */
      return DefWindowProc (phwnd, message, wParam, lParam) ;
  }

  return 0;
}

/* обробник події кнопки */     
void button_handler ()
{
  /* змінна, яка буде містити значення поля для введення */
  wstring msg = L"Ви ввели наступний текст: " ;

  /* визначаємо необхідний розмір буфера */
  int length = GetWindowTextLength (edit) ;
  /* виділяємо необхідний буфер у пам'яті */
  wchar_t* buff = new wchar_t [length+1] ;
  /* обнуляємо буфер */
  memset ((void*)buff, 0, (length+1)*sizeof(wchar_t)) ;

  /* отримуємо текст поля у виділений буфер */
  GetWindowText (edit, (LPWSTR)buff, length) ;

  /* копіюємо значення */
  msg += buff ;
  /* повертаємо пам'ять системі */
  delete[] buff ;
 
  /* виводимо повідомлення на екран */  
  MessageBox (window, msg.c_str (), L"Важливе повідомлення", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION) ;
  
}
Після компілювання і виконання даної програми, ми отримаємо наступний результат: windows_window_with_elements
Категорії: