Дана стаття розкриває алгоритм std::find_if (std::find з предикатом) з бібліотеки STL C++. Даний алгоритм оголошується наступним чином:
template <class InputIterator, class UnaryPredicate>
InputIterator find_if (InputIterator begin, InputIterator end, UnaryPredicate pred) ;
Алгоритм find_if виконує пошук елемента у проміжку [begin,end). Елемент вважається знайденим коли предикат pred повертає бульове значення true, в такому разі шаблонна функція повертає ітератор, який вказує на даний елемент в послідовності. Якщо під час тестування елементів предикат не повернув значення true, функція повертає ітератор end. Це дозволяє організувати пошук за власним оператором. Це може бути не строгий пошук через оператор "==", а пошук приблизного значення через оператори порівняння ">" і "<" і інші. В якості предиката може виступати як функція так і функціональний об'єкт.

Приклади

Приклад #1

Розглянемо приклад використання алгоритму find_if у якості функції для пошуку значень з певним допустимим відхиленням. В якості предиката буде виступати функція.
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <algorithm> /* корисні алгоритми */
using namespace std ; /* друкуємо без std */

/* унарний предикат призначений для алгоритму find_if */
/* повертає значення true, якщо переданий йому аргумент 
** міститься у проміжку [0.5, 0.75] */
bool custom_pred (float el)
{ return (el>=0.5f && el<=0.75) ; }

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо масив дійсних чисел для експериментів 
 ** і визначаємо кількість елементів у ньому */
 float fArray [] = {0.3f, 1.1f, 0.1f, 0.34f, 0.4999f, 0.6f, 0.76f, 0.9f} ;
 int fLen = sizeof(fArray)/sizeof(fLen) ;
 
 /* виконуємо пошук з предикатом */
 float* ptr = find_if (fArray, fArray+fLen, custom_pred) ;
 
 /* перевіряємо результат і виводимо відповідне повідомлення */
 if (ptr>=fArray && ptr<fArray+fLen)
 { cout << "Елемент знайдено: " << *ptr << endl ; }
 else
 { cout << "Елемент не знайдено." << endl ; }
 
 return 0 ;
}
Після компілювання і виконання даної програми можна отримати приблизно наступний результат: cpp_std_find_if_sample1-cxx_demo_program_output_searching_in_array_of_floats

Приклад #2

Розглянемо використання алгоритму в парі з функціональним об'єктом. Перевага використання функціонального об'єкта полягає у більшій гнучкості - ми можемо, на відміну від попереднього прикладу, зміщувати допустимі межі пошуку, вказуючи їх у самому примірнику функціонального об'єкта. Через це програма стає гнучкішою, з меншою кількістю коду - для кожного проміжку не потрібно створювати окрему функцію-предикат. Це особливо стосується шаблонних функціональних об'єктів.
#include <math.h> /* математичні функції */
#include <iostream> /* об'єкт cout */
#include <algorithm> /* корисні алгоритми */
using namespace std ; /* друкуємо без std */

/* клас призначений для алгоритму find_if */
template <typename T>
class custom_pred_class
{
 public :
 
 /* перевантажуємо оператор дужок, через що 
 ** конкретні об'єкти даного класу стають функціональними */
 bool operator () (T el)
 { return (lo_limit<=el && el<=hi_limit) ; }
 
 /* дозволяє змінювати відхилення пошуку */
 void set_limits (T low, T high)
 {
  lo_limit = low ;
  hi_limit = high ;
 }
 
 /* дозволяє встановити ліміти через конкретне значення
 ** і його допустиме відхилення */
 void set_value_limit (T value, T deviation) 
 {
  deviation *= deviation<0 ? (-1) : 1 ;
  
  lo_limit = value - deviation ;
  hi_limit = value + deviation ;
 }
 
 /* дозволяє дізнаватись допустиме відхилення */
 void get_limits (T& low, T& high)
 {
  low = lo_limit ;
  high = hi_limit ;
 }
 
 T get_low_limit () { return lo_limit ; }
 T get_high_limit () { return hi_limit ; }
 
 /* конструктори */

 /* конструктор встановлює допустиме відхилення */
 custom_pred_class (T lowest_lim, T highest_lim) 
           : lo_limit (lowest_lim),
            hi_limit (highest_lim)
 {} ;
 
 private:
  
  T lo_limit ;
  T hi_limit ;
} ;

/* головна функція програми */
int main (int argc, char** argv)
{
 /* створюємо масив дійсних чисел для експериментів 
 ** і визначаємо кількість елементів у ньому */
 float fArray [] = {0.3f, 1.1f, 0.1f, 0.34f, 0.4999f, 0.6f, 0.76f, 0.9f} ;
 int fLen = sizeof(fArray)/sizeof(fLen) ;
 
 /* виводимо послідовність на екран */
 cout << "Послідовність, в якій виконується пошук:" << endl ;
 for (unsigned int iter=0; iter<fLen; ++iter)
 { cout << fArray[iter] << "; " ; }
 cout << endl ;
 
 custom_pred_class<float> comp (0.29f, 0.31f) ;
 
 cout << "Виконую пошук з відхиленням [" << comp.get_low_limit () 
    << ", " << comp.get_high_limit () << "]" << endl ;
    
 /* виконуємо пошук з предикатом */
 float* ptr = find_if (fArray, fArray+fLen, comp) ;
 
 /* перевіряємо результат і виводимо відповідне повідомлення */
 if (ptr>=fArray && ptr<fArray+fLen)
 { cout << "Елемент знайдено: " << *ptr << endl ; }
 else
 { cout << "Елемент не знайдено." << endl ; }
 
 /* встановлюємо новий проміжок */
 comp.set_value_limit (1.0f, 0.11f) ;
 
 cout << "Виконую пошук з відхиленням [" << comp.get_low_limit () 
    << ", " << comp.get_high_limit () << "]" << endl ;
    
 /* виконуємо пошук з предикатом */
 ptr = find_if (fArray, fArray+fLen, comp) ;
 
 /* перевіряємо результат і виводимо відповідне повідомлення */
 if (ptr>=fArray && ptr<fArray+fLen)
 { cout << "Елемент знайдено: " << *ptr << endl ; }
 else
 { cout << "Елемент не знайдено." << endl ; }
 
 return 0 ;
}
Після виконання даного коду можна отримати наступне: cpp_std_find_if_sample2-cxx_demo_program_for_find_if_with_functional_object_comparator_object

Резюме

Даний алгоритм, звичано, має набагато більші можливості через використання функціональних об'єктів і унарних предикатів - можливо створити предикати для довільних типів. Прикладом також можуть стати послідовності рядків символів, на подобі об'єктів класу string, плюс предикат редакційної відстані Левенштейна. Даний алгоритм обмежений тільки фантазією користувача.